General terms

Het onderstaande is van toepassing op de website van LINKx (www.LINKx.be). Door onze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kan men geen rechten ontlenen. Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij LINKx en/of bij aan haar gelieerde entiteiten of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal aan ons beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door LINKx.

LINKx is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

E-mailcorrespondentie

De informatie in een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aansprakelijkheid voortvloeiende uit onvolledige of niet tijdige ontvangst van een bericht is uitgesloten. Gebruik door derden of openbaarmaking van het bericht zonder toestemming van LINKx of de geadresseerde is niet toegestaan. Wij adviseren je alle berichten en bijlagen op virussen te scannen voor ze te openen.

Voor vragen en/of inlichtingen over deze disclaimer neem je contact op met LINKx.

Leveringsvoorwaarden

Algemene bepalingen

Artikel 1 Toepassingsgebied

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van LINKx, ter zake van alle diensten die LINKx verricht dan wel aanbied en alle overeenkomsten welke tot stand komen of zullen komen tussen LINKx en een wederpartij.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen betrokken partijen in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

4. Van toepassing is de versie van deze algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.

5. Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat deze door LINKx schriftelijk zijn bevestigd of door ondertekening van een offerte van LINKx door opdrachtgever en LINKx.

2. Alle opdrachten van opdrachtgevers beschouwt LINKx als uitsluitend aan haar gegeven. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

3. Alle offertes, waaronder tevens begrepen alle aanbiedingen, zijn vrijblijvend, tenzij dit in de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij zulks uitdrukkelijk anders is vermeld.

4. Offertes van LINKx zijn gebaseerd op de informatie die ten tijde van het uitbrengen door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever zal daarbij naar beste weten alle essentiële informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekken.

Artikel 3 Leveringstermijnen

1. Alle termijnen voor levering van diensten worden door LINKx naar beste weten en vermogen vastgesteld op grond van de gegevens die bij het uitbrengen van een offerte of bij het sluiten van de overeenkomst aan LINKx bekend waren of konden worden voorzien. Deze termijnen voor levering zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

2. De enkele overschrijding van de termijn van levering brengt LINKx niet in verzuim. LINKx is niet gebonden aan leveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden niet of niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal LINKx dit zo spoedig mogelijk melden aan opdrachtgever en zullen partijen dienaangaande in overleg treden.

Artikel 4 Prijs en betaling

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

2. De prijzen voor dienstverlening zijn exclusief reis- en verblijfkosten tenzij zulks uitdrukkelijk in de aanbieding of de overeenkomst is vermeld.

3. Declaraties zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de in de offerte respectievelijk op de factuur vermelde betalingscondities. Indien geen specifieke condities zijn vermeld geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting te verrekenen met enigerlei vordering van Opdrachtgever op Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook.

4. Indien opdrachtgever een verschuldigd bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, zal opdrachtgever zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot volledige vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdend met de inning van deze vordering of de rechtsuitoefening anderszins.

5. Indien opdrachtgever een verschuldigd bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, kan LINKx, nadat opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever opschorten. LINKx is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

6. Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever naar uitsluitend oordeel van LINKx daartoe aanleiding geeft zal opdrachtgever op verzoek van LINKx ter zake van de betaling van de in het vooruitzicht gestelde vergoeding(en) zekerheid verstrekken.

7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om tussentijds tarieven en prijzen aan te passen indien zij als gevolg van algemeen geldende overheidsmaatregelen wordt geconfronteerd met wijziging in haar kostenstructuur. In dit geval zullen de aangepaste tarieven en prijzen vanaf het moment van wijziging bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8. LINKx is bevoegd eenmaal per jaar de tarieven die zijn overeengekomen en in rekening worden gebracht aan te passen. Verhoging vindt niet plaats dan na voorafgaand overleg met opdrachtgever.

Artikel 5 Geheimhouding

1. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle bedrijfsgegevens, alsmede van alle andere gegevens waarvan men het vertrouwelijke karakter kende of had behoren te onderkennen.

2. Partijen staan in voor de nakoming van deze verplichting tot geheimhouding door de eigen medewerkers. Indien zulks een bijzondere geheimhoudingsverklaring vergt werken partijen daaraan mee.

Artikel 6 Intellectuele eigendom

1. De rechten van intellectuele eigendom op alle ingevolge de uitvoering van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde offertes, analyses, modellen, ontwerpen, methodieken en rapporten, alsmede het voorbereidende materiaal daarvan berusten uitsluitend bij LINKx.

2. LINKx vrijwaart opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van derden wegens vermeende inbreuk op rechten van intellectuele eigendom van derden. Deze vrijwaring geldt slechts indien en voor zover door Opdrachtgever geen wijzigingen zijn aangebracht aan het materiaal, als bedoeld in het eerste lid, en de vrijwaring terstond na de melding van de vermeende inbreuk aan LINKx kenbaar wordt gemaakt. Opdrachtgever zal in geval van een vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten aan LINKx medewerking verlenen bij het voeren van verweer.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

1. Wijziging van de overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Indien de wijziging van de overeenkomst of de aanvulling daarop leidt tot meerwerk, zal LINKx naar beste vermogen een begroting van de meerkosten verstrekken. Opdrachtgever beslist tijdig over de voorgelegde meerkosten in ieder geval voordat de wijziging van de overeenkomst wordt geëffectueerd. Indien de wijziging van de opdracht aanleiding geeft tot aanpassing van de tijdsplanning stemt opdrachtgever hiermee in.

Artikel 8 Inzet van medewerkers

1. LINKx is na overleg met opdrachtgever gerechtigd om medewerkers die voor de uitvoering van de opdracht zijn ingezet te vervangen door andere medewerkers.

2. LINKx staat er voor in dat de deskundigheid van de medewerker die ter vervanging wordt aangeboden van een kwalitatief gelijk of hoger niveau is dan het niveau van de medewerker die wordt vervangen. Partijen kunnen in overleg hiervan afwijken.

3. LINKx kan, gelet op zijn bedrijfsfilosofie, naast de medewerker die ten behoeve van opdrachtgever is ingezet andere medewerkers inzetten indien de specifieke expertise van deze medewerkers een meerwaarde heeft bij de uitvoering van de opdracht. Inzet van bedoelde medewerkers vindt plaats in overleg met opdrachtgever.

4. Ook indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaald persoon, zal LINKx steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. Een dergelijke vervanging vindt niet plaats dan na overleg met opdrachtgever.

Artikel 9 Verplichtingen

1. LINKx zal zich naar beste vermogen inspannen de opdracht met zorg uit te voeren waarbij zoveel mogelijk wordt gewerkt overeenkomstig de met opdrachtgever vastgestelde afspraken en procedures.

2. Opdrachtgever zorgt dat alle gegevens, waarvan LINKx aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs begrijpt of behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan LINKx ter beschikking worden gesteld. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking zijn gesteld, heeft LINKx het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. LINKx pleegt jegens opdrachtgever slechts wanprestatie indien LINKx bij de uitvoering van de opdracht tekortschiet op een wijze die een goed, met normale vakkennis uitgeruste en zorgvuldig handelend vakgenoot had kunnen en had moeten vermijden, één en ander uitsluitend nadat zij door opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld waarbij een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te herstellen.

2. LINKx is niet aansprakelijk voor de uitkomsten van de door haar gegeven analyses dan wel voor enige gevolgtrekking c.q. besluitvorming die op basis van de gegeven analyses plaatsvindt.

3. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht wordt beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat LINKx voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht van opdrachtgever heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan zes maanden geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag van het honorarium dat LINKx voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht over de laatste zes maanden voorafgaand aan de tekortkoming van opdrachtgever heeft ontvangen.

4. LINKx is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is veroorzaakt doordat LINKx is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5. LINKx is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van opdrachtgever, hieronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie van de activiteiten binnen de organisatie van opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met een tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden door LINKx.

6. Indien door of in verband met de uitvoering van de opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor LINKx aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door LINKx afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het mogelijke eigen risico dat LINKx in verband met die verzekering draagt.

7. Opdrachtgever vrijwaart LINKx tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor opdrachtgever verricht.

Artikel 11 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien dan wel onvoorzien, waarop LINKx geen invloed kan uitoefenen en waardoor LINKx redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen en personeelsgebrek in de organisatie van opdrachtgever worden daaronder begrepen.

2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door LINKx niet mogelijk is langer duurt dan 60 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst van opdracht schriftelijk te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot het betalen van schadevergoeding bestaat.

3. Indien LINKx bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 12 Beëindiging

1. In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst van opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn schriftelijk te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten op schadevergoeding.

2. Het is opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst te ontbinden louter op basis van overschrijding van een vastgestelde tijdsplanning noch in geval LINKx tekortkomt in de nakoming van de overeenkomst en hem geen redelijke termijn is geboden voor herstel.

Artikel 13 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Deze overeenkomst wordt volledig beheerst door Belgisch recht.

2. Geschillen die tussen opdrachtgever en LINKx mochten ontstaan over de (uitvoering van de) opdracht dan wel de interpretatie van deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.

3. Een geschil is aanwezig, indien één van beide partijen dit stelt.

Overeenkomst van opdracht

De in dit gedeelte van de algemene voorwaarden vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien LINKx en wederpartij een overeenkomst van opdracht zijn aangegaan.

Artikel 14 Aanvullingen overeenkomst van opdracht

1. LINKx zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met wederpartij vastgelegde afspraken en procedures.

2. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is LINKx gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is LINKx gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen. LINKx is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, vindt wijziging van de overeenkomst of aanvulling daarop plaats zoals omschreven in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

4. Indien LINKx op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan LINKx worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van LINKx.

5. Opdrachtgever aanvaardt, dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het vorige lid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en LINKx kunnen worden beïnvloed.

6. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal LINKx opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Opleidingen, cursussen en/of trainingen

De in dit gedeelte van de algemene voorwaarden vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien LINKx en wederpartij een overeenkomst tot het verzorgen van opleidingen, cursussen of trainingen is aangegaan.

Artikel 15 Aanvullingen opleidingen, cursussen en/of trainingen

1. Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van LINKx aanleiding geeft, is LINKx gerechtigd een opleiding, cursus of training te combineren met één of meerdere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

2. LINKx is gerechtigd geplande data voor opleidingen, cursussen en trainingen tot 14 dagen voor het desbetreffende evenement te wijzigen. Een dergelijke wijziging vindt plaats na voorafgaande kennisgeving aan de deelnemers.

3. Bij annulering door de deelnemer van een opleiding, cursus of training meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt € 125,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt 80% van de cursuskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur of na aanvang van de opleiding of training of bij het niet verschijnen zonder afmelding worden de volledige cursuskosten in rekening gebracht. In alle gevallen mag, na overleg met LINKx, een vervanger met dezelfde opleidingsbehoefte worden gestuurd.

4. In afwijking van het bepaalde in het derde lid worden bij een maatwerkopleiding de redelijke kosten voor de ontwikkeling van de opleiding vergoed door opdrachtgever dan wel de deelnemer aan de training.

Werving en Selectie

De in dit gedeelte van de algemene voorwaarden vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van arbeidskrachten door LINKx voor de opdrachtgever.

Artikel 16 Opdracht

1. Een opdracht tot werving en selectie behelst de opdracht om een arbeidskracht te werven en selecteren met het doel dat tussen deze arbeidskracht en de opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding tot stand komt. De opdrachtgever en LINKx stellen per opdracht een schriftelijke ‘opdrachtbevestiging’ op.

2. Een werving en selectieopdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde arbeidskracht accepteert of door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen maximale duur van de opdracht.

Artikel 17 Benodigde gegevens en verplichting LINKx

De opdrachtgever verstrekt aan LINKx alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie. LINKx spant zich in om binnen 4 weken (tenzij in de opdrachtbevestiging een andere termijn is afgesproken) nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend naar beste kunnen en op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens minimaal twee arbeidskrachten te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.

Artikel 18 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

1. LINKx verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.

2. Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Artikel 19 Non-discriminatie

Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van LINKx, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, één en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 20 Keuze arbeidskracht

1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een arbeidskracht.

2. LINKx is niet aansprakelijk indien de arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten van LINKx in strijd met het bepaalde in artikel

3. Eventuele aansprakelijkheid van LINKx is in dat geval beperkt tot de directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de opdracht aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen bemiddelingsvergoeding.

4. LINKx kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen, waaronder begrepen gevolgschade, als gevolg van handelen en/of nalaten van een door LINKx geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door LINKx, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

Artikel 21 Vergoeding

1. De opdrachtgever is aan LINKx voor de werving en selectieopdracht een bemiddelingsvergoeding verschuldigd ter grootte van 25 % van het bruto jaarinkomen met een minimumvergoeding van € 7.500,-. Het tarief wordt berekend over het bruto jaarinkomen inclusief vakantiegeld, gratificatie en/of vaste winstdeling, zoals van kracht op de datum indiensttreding en met inachtneming van een minimum tarief zoals hierboven vermeld. De bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met de arbeidskracht.

2. Alle bedragen zijn exclusief btw.

3. De opdrachtgever is de bemiddelingsvergoeding niet verschuldigd indien LINKx er binnen de tussen partijen afgesproken termijn niet in is geslaagd een geschikte arbeidskracht te selecteren. De overeengekomen wervingskosten zijn te allen tijde verschuldigd.

4. Indien de arbeidskracht gedurende de proeftijd van de arbeidsverhouding uit eigen beweging de arbeidsverhouding beëindigt of indien aantoonbaar blijkt dat de arbeidskracht niet geschikt is voor de beoogde functie, zal LINKx een vervangende arbeidskracht werven en selecteren, zonder dat de opdrachtgever daarvoor een bemiddelingsvergoeding verschuldigd is. De wervingskosten wel verschuldigd zijn. In alle andere gevallen waarin de arbeidsverhouding tijdens of na de proeftijd eindigt, blijft de opdrachtgever de in lid 1 bedoelde bemiddelingsvergoeding onverminderd verschuldigd.

Artikel 22 Intrekken en wijzigen van een opdracht

1. Indien de opdrachtgever de werving en selectieopdracht intrekt of beëindigt, voordat een arbeidskracht is geaccepteerd of voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, is LINKx gerechtigd de opdrachtgever een vast bedrag van € 3.000,- in rekening te brengen, alsmede de door LINKx gemaakte wervingskosten.

2. Indien de opdrachtgever elementen uit de werving en selectieopdracht zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van LINKx sprake is van een nieuwe opdracht, voordat een arbeidskracht is geaccepteerd of voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, is LINKx gerechtigd de opdrachtgever een vast bedrag van € 1.500,- in rekening te brengen, alsmede de door LINKx gemaakte wervingskosten.

Artikel 23 Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van LINKx te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 24 Concurrentie en schadeloosstelling

1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van LINKx niet toegestaan om gedurende één jaar na het eindigen van een opdracht met een kandidaat welke door LINKx is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.

2. Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan LINKx verschuldigd ter grootte van de in artikel 21 bedoelde bemiddelingsvergoeding.

Interim-opdrachten

De in dit gedeelte van de algemene voorwaarden vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake door LINKx uit te voeren interim-opdrachten voor de opdrachtgever.

Artikel 25 Werkdagen / tijden

De werkdagen en werktijden worden in overleg met de opdrachtgever vastgesteld, één en ander afhankelijk van de werkzaamheden.

Artikel 26 Urenverantwoording

Wekelijks dient een tijdverantwoordingsformulier (weekstaat) bijgehouden en ter goedkeuring ondertekend te worden door de superieur van betrokken medewerker(ster). Het origineel hiervan zal als bijlage bij de factuur worden gevoegd.

Artikel 27 Ziekmelding

Ziekmeldingen zullen indien mogelijk voor 09.30 uur worden doorgegeven.

Artikel 28 Technische informatie en specificaties

1. De aan LINKx of haar medewerkers verstrekte informatie, tekeningen, berekeningen, specificaties, bedrijfsgegevens en kopieën daarvan blijven het eigendom van de opdrachtgever.

2. LINKx zal de verstrekte gegevens uitsluitend voor het werk gebruiken en niet aan derden tonen, bekend maken of ter beschikking stellen zonder schriftelijke toestemming.

3. Indien gewenst, zal LINKx en haar personeel een geheimhoudingsverklaring tekenen.

4. LINKx verbindt zich dat gedurende de looptijd van de overeenkomst het werkzaam zijnde personeel, voor geen andere opdrachtgever werkzaamheden verricht, noch indirect, zonder medeweten en schriftelijke toestemming.

Artikel 29 Vrijwaring

1. LINKx verplicht zich de opdrachtgever te vrijwaren en schadeloos te stellen voor de gevolgen van het niet nakomen van wettelijke verplichtingen, ten aanzien van haar personeel en / of derden, echter behoudens aansprakelijkheden ten gevolge van bedrijfsongevallen. 

Artikel 30 Aansprakelijkheidsverzekering

LINKx heeft voor haar personeel een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering afgesloten, die indien sprake is van grove schuld of nalatigheid een bedrag zal dekken.

Artikel 31 Reclamering

Reclamering dient schriftelijk te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum en zal vergezeld moeten gaan van enig bewijslast, zoals getekende tijdstaten, et cetera. Discussies over getekende tijdstaten kan slechts, indien de betrokken werknemer nog in dienst is van LINKx, daar anders verhaal of verweer veelal onmogelijk is.

Artikel 32 Opzegging

Beëindiging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 2 weken. Indien de betrokken werknemer langer dan zes aaneengesloten maanden werkzaamheden voor bedoeld project heeft verricht, zal de opzegtermijn voor elke 6 maanden met 1 week worden verlengd tot een maximum van 2 maanden. Deze clausule geldt zowel voor de opdrachtgever, als voor LINKx.

Artikel 33 Overname personeel

Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming aan het met betrekking tot deze overeenkomst beschikbaar gesteld personeelslid, tijdens of binnen 1 jaar na afloop van deze overeenkomst direct of indirect een ander dienstbetrekking aan te bieden. Dan wel hieraan medewerking te verlenen, zodat betrokken medewerker werkzaamheden zal blijven verrichten bij Opdrachtgever, of hieraan gelieerde bedrijven.

Artikel 34 Verantwoording

LINKx kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de opdrachtgever aan medewerkers van LINKx verstrekte goederen, diensten of gereedschappen, zonder haar schriftelijke toestemming hiervoor. Zonder nadrukkelijke toestemming van de opdrachtgever is deze niet verantwoordelijk voor door LINKx aan haar werknemers verstrekte goederen of gereedschappen.

LINKx, by CBIZ – Antwerp office – Knokke office – BTW BE 0822 009 474